Pozostałe

Kogo dotyczy PIT 37?

Zamieszczono przez KantoryWalut.pl

Deklaracja podatkowa PIT 37 została skierowana do określonej grupy podatników. Należy użyć jej w określonych sytuacjach i po spełnieniu kryteriów. Na co zwrócić uwagę przy wyborze formularza podatkowego? Jakie podmioty powinny rozważyć przygotowanie zeznania w ramach formularza PIT 37?

Właściwe przepisy i ich źródła

PIT 37 został przeznaczony dla podatników, których opodatkowanie reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Zgodnie z art. 45 ust 1 tego aktu prawnego podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru. Formularz PIT 37 jest takim wzorem. Należy przygotować go od dnia 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Terminy te ulegają zmianom: jeżeli deklaracja zostanie złożona przed początkiem terminu, deklarację uznaje się za złożoną w dniu 15 lutego następującego po roku podatkowym. Jeżeli natomiast ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy terminu ulega zmianie – i za ostatni dzień terminu należy uznać (uważa się) następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Wyciąg z przepisów

art. 12 § 5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Art. 45. Ust. 1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Rodzaje podmiotów

PIT 37 został przeznaczony dla podatników do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy podmiotów które:

 • uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 • ich przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych,

 • przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach skali podatkowej,

 • przychody osiągane są za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodów (przychodów).

Rodzaje umów i tytułów

Przykładami tytułów z których przychody mogą podlegać rozliczeniu w ramach deklaracji PIT 37:

 • wynagrodzenia ze stosunku pracy,

 • wynagrodzenia ze stosunków pokrewnych,

 • emerytur,

 • renty krajowe,

 • renty strukturalne,

 • renty socjalne,

 • świadczenia przedemerytalne,

 • zasiłki przedemerytalne,

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów,

 • przychodów z umów zlecenia,

 • kontraktów menadżerskich,

 • zasiadania w radach nadzorczych,

 • pełnienia obowiązków społecznych,

 • działalności sportowej,

 • przychodów z praw autorskich,

 • przychodów z innych praw majątkowych,

 • świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,

 • świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przysługującą tymczasowo aresztowanym,

 • należności z umowy aktywizacyjnej,

 • należności za pracę skazanych.

5/5 - (2 votes)

O autorze

KantoryWalut.pl

Pomagamy w doborze najlepszych ofert wymiany walut w e-kantorach, piszemy na tematy rynków walutowych, poruszamy wszelkie kwestie związane z branżą kantorów online, tworzymy i publikujemy poradniki ukazujące w jaki sposób tanio, bezpiecznie i szybko wymieniać pieniądze w internecie.

Pozostaw komentarz