Pozostałe

Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Zamieszczono przez KantoryWalut.pl

Spółki, aby finansować swoją działalność czy też realizować niezbędne inwestycje, potrzebują kapitału. Nie zawsze jednak mogą sięgnąć po własne środki. Stąd też decydują się na finansowanie dłużne, na przykład poprzez emisję obligacji korporacyjnych, które z punktu widzenia inwestora mogą stanowić korzystny sposób na ulokowanie kapitału, ale oczywiście obarczony też ryzykiem. Czy jest to gra warta świeczki?

Zalety inwestowania w obligacje korporacyjne

Każdy inwestor, który zamierza ulokować swój kapitał w określone instrumenty finansowe, musi zaakceptować ryzyko poniesienia straty. Złota zasada inwestowania mówi, że jest ono tym wyższe, im wyższa jest przewidywana stopa zwrotu z inwestycji.

W odniesieniu do wysokości stopy zwrotu i stopnia ryzyka obligacje korporacyjne można określić mianem instrumentu pośredniego między lokatami bankowymi a akcjami. Dają one bowiem możliwość wyższego zysku niż ten, jaki inwestor uzyskałby, inwestując w lokaty bankowe, a zarazem są one obarczone mniejszym ryzykiem inwestycyjnym niż akcje.

Wśród innych atutów lokowania kapitału w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa wymienia się:

  • w przypadku bessy na rynkach kapitałowych zazwyczaj przynoszą inwestorowi zyski, co stanowi ich główną przewagę nad akcjami
  • w sytuacji, gdy spółka ogłosi upadłość, roszczenia obligatariuszy są zaspakajane w pierwszej kolejności niż żądania akcjonariuszy
  • inwestor zarabia nie tylko na odsetkach – może bowiem sprzedać obligacje korporacyjne, oferując cenę wyższą niż wartość nominalna papierów wartościowych.

Ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne

Jak już zostało wspomniane, ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji. Nie inaczej sprawa się ma z obligacjami korporacyjnymi, które co prawda określane są jako stosunkowo bezpieczne, jednak inwestowanie w nie wciąż wiążą się z pewną dozą niepewności.

Potencjalny inwestor musi się przede wszystkim liczyć z ryzykiem płynności. W przypadku obligacji korporacyjnych niektórych serii na rynku Catalyst może dojść do zaledwie kilku transakcji dziennie. Co więcej jeśli emitent, u którego nabyliśmy instrumenty, ma problemy finansowe, pozbycie się jego obligacji może okazać się praktycznie niemożliwe.

Istnieje również zagrożenie, iż emitent nie dotrzyma warunków emisji, co może skutkować tym, iż odsetki od obligacji nie będą wypłacane. Aby tego uniknąć, należy przeanalizować wyniki finansowe spółki, jej doświadczenie oraz historię. Można również zdać się na ocenę poziomu ryzyka niewypłacalności emitenta dokonywaną przez agencje ratingowe.

Od czego zacząć inwestowanie w obligacje korporacyjne?

Po zaakceptowaniu ryzyka związanego z inwestowaniem w obligacje skarbowe, inwestor wyrażający chęć nabycia tego typu instrumentów finansowych, musi w pierwszej kolejności założyć konto maklerskie. Dzięki postępowi technologicznemu można to zrobić bez wychodzenia z domu, wykorzystując platformy inwestycyjne, które działają online.

Posiadanie konta maklerskiego to warunek konieczny, jeśli chcemy przechowywać, nabywać i zbywać papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Dopiero po jego założeniu możemy przystąpić do zakupu obligacji korporacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (1 vote)

O autorze

KantoryWalut.pl

Pomagamy w doborze najlepszych ofert wymiany walut w e-kantorach, piszemy na tematy rynków walutowych, poruszamy wszelkie kwestie związane z branżą kantorów online, tworzymy i publikujemy poradniki ukazujące w jaki sposób tanio, bezpiecznie i szybko wymieniać pieniądze w internecie.

Pozostaw komentarz