Pozostałe

Pokaż mi swoje rachunki i majątek, a ja powiem ci, kim jesteś. Czym jest, kiedy powstaje i czemu służy sprawozdanie finansowe syndyka?

Zamieszczono przez KantoryWalut.pl

Syndyk to osoba, która pełni bardzo ważną funkcję w całym postepowaniu upadłościowym. Jego zadaniem jest bowiem przeprowadzenie likwidacji masy upadłościowej, dzięki czemu zostają uzyskane środki na zaspokojenie wierzycieli. Jego uprawnienia są jednak znacznie szersze.

To właśnie syndyk sporządza listę wierzytelności, a także plan podziału uzyskanych funduszy. Ma on też obowiązek zawiadomienia wierzycieli oraz instytucji o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Syndyk powołany zostaje przez sąd w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osób prywatnych lub instytucji. Pamiętajmy, że pojawia się on wszędzie tam, gdzie ma dojść do likwidacji majątku, czy to konsumenta, czy też przedsiębiorstwa. Syndyk ma za zadanie zarządzać majątkiem, strzec go, zabezpieczać go przed zniszczeniem lub zabraniem przez osoby postronne. Musi on rzetelnie oszacować skład majątku przedsiębiorstwa, a także dokonać inwentaryzacji. Po dokładnym zapoznaniu się ze stanem majątkowym dłużnika, syndyk przygotowuje tzw.: sprawozdanie finansowe, które musi przedłożyć sędziemu- komisarzowi.

Co zawiera sprawozdanie finansowe syndyka?

Najistotniejsze jest, iż bez sprawozdania nie może dojść do likwidacji majątku, stąd wypływa jasny komunikat, że to niezmiernie ważny element działań syndyka. Aby sporządzić rzetelne sprawozdanie, syndyk musi przyjrzeć się spisowi inwentarza, a także pozostałym dokumentom rozliczeniowym, finansowym upadłego. Sprawozdanie ma obrazować sytuację dłużnika na dzień przed ogłoszeniem upadłości, co pomoże w ocenie stanu przedsiębiorstwa. Co zawiera sprawozdanie finansowe? Przede wszystkim zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz wszelkie dodatkowe niezbędne wyjaśnienia i informacje. Najpierw więc następuje spis inwentarza, spis należności, oszacowanie majątku. Zaraz potem, syndyk przygotowuje i podpisuje rzeczone sprawozdanie.

Nie tylko to jedno sprawozdanie

Praca syndyka nie kończy się absolutnie na przedstawieniu sprawozdania finansowego. Ma on także obowiązek, przynajmniej co trzy miesiące, składać raporty przed sędzią-komisarzem. Są to sprawozdania z czynności wykonanych przez syndyka. Po zakończeniu postępowania składa zaś sprawozdanie końcowe, które obejmuje wszystkie czynności podjęte w toku postepowania. Są to obowiązki, których syndyk nie może zaniedbać, bowiem w każdej chwili może zostać odwołany, czy też ukarany grzywną przez sędziego-komisarza.

Sprawozdanie finansowe – przepisy

Syndyk zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości spółki, ponieważ zdarzenie takie jest dniem bilansowym, na który zamyka się księgi rachunkowe. Art. 307 Prawa upadłościowego mówi: „na podstawie spisu inwentarza i innych dokumentów upadłego oraz oszacowania, syndyk sporządza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości i niezwłocznie przedkłada je sędziemu-komisarzowi.” Syndyk jest także zobowiązany do przedstawienia sprawozdania finansowego we właściwym Urzędzie Skarbowym. Przepisy ustawy o rachunkowości także uściślają zadania syndyka, który w postępowaniu upadłościowym przejmuje obowiązki sprawozdawczości rachunkowej po ogłoszeniu upadłości.

 

5/5 - (1 vote)

O autorze

KantoryWalut.pl

Pomagamy w doborze najlepszych ofert wymiany walut w e-kantorach, piszemy na tematy rynków walutowych, poruszamy wszelkie kwestie związane z branżą kantorów online, tworzymy i publikujemy poradniki ukazujące w jaki sposób tanio, bezpiecznie i szybko wymieniać pieniądze w internecie.

Pozostaw komentarz